محرم

محرم و صفر زمان بالیدن است , نه نالیدن 

بساطش آموزه است , نه موزه

تمرین خوب نگریستن است , نه خوب گریستن

نماد شعور مذهب است , نه شور مذهب !

منطران مهدی بهوش باشند , حسین را منتظرانش کشتن......

/ 1 نظر / 19 بازدید